Copyright

Op deze pagina vindt u de voorwaarden die gelden voor alle borduurbestanden van Nicester.

Alle bestanden die op deze website (www.nicester.nl) staan, zijn door Nicester ontworpen en gedigitaliseerd. Al deze bestanden zijn ons eigendom.

Door de website te bezoeken en ontwerpen te downloaden of aan te kopen, gaat u met onderstaande voorwaarden rondom licentie- en gebruiksbeleid, akkoord.

Wat kan ik doen als ik een probleem met een bestand ervaar?

De bestanden maak en deel ik online vanuit passie en enthousiasme. Er worden niet veel testen gedaan met deze bestanden. Mocht u tegen problemen aanlopen, denk dan aan bovenstaande, maar schroom niet om het aan mij door te geven. Ik ben altijd bereid om mee te kijken naar een oplossing en wellicht dat ik een verbetering aan kan brengen zodat het probleem verholpen wordt.

Mag ik je patronen borduren en cadeau geven? / Mag ik je patronen borduren en verkopen? / Mag ik je patronen online verkopen?

Het is toegestaan om de patronen te borduren en de producten zelf te houden of cadeau te geven aan familie/vrienden/kennissen/collega’s. Het is ook toegestaan om de producten die u maakt aan een goed doel te schenken.

Producten waar de ontwerpen van Nicester op geborduurd zijn, mogen verkocht worden mits er verwezen wordt naar mijn website www.nicester.nl.

Het is niet toegestaan om de borduurbestanden online te verkopen en de indruk te wekken dat je de auteur bent van deze bestanden. Daarnaast is het ook niet toegestaan om de bestanden voor massa productie en verkoop te gebruiken.

Wijzigingsrecht

Nicester behoudt zich het recht om de voorwaarden van Copyright en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@nicester.nl


On this page you will find the conditions that apply to all Nicester embroidery files.

All files on this website (www.nicester.nl) are designed and digitized by Nicester. All these files are our property.

By accessing the website and downloading designs or buying designs, you agree to the following licensing and usage policy terms.

What can I do if I experience a problem with a file?

The files are created and shared online from passion and enthusiasm. Testing of the files has been minimal. If you run into problems, think of the above, but do not hesitate to pass it on to me. I am always willing to look for a solution and possibly make an improvement to correct the problem.

Can I embroider your patterns and give them as a gift? / Can I embroider and sell your patterns? / Can I sell your patterns online?

It is allowed to embroider the patterns and keep the products yourself or give away as a gift to family / friends / acquaintances / colleagues. You are also allowed to donate the products you make to charity. Products embroidered with Nicester designs may be sold when a reference to my website www.nicester.nl is made.

It is not allowed to sell the embroidery files online and give the impression that you are the author of these files. In addition, it is also not allowed to use the files for mass production and sale.

Right to change

Nicester reserves the right to make interim changes to the terms of Copyright and the content of its website. For questions or comments you can email to info@nicester.nl